SP Bratkówka - fotografia
strona główna mapa okolice email

Archiwum wydarzeń: 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.


WYDARZENIA - 2010 r.

Lekcje patriotyzmu w Szkole Podstawowej w Bartkówce
- 19.11.2010 r.

Zasadniczym celem każdej szkoły jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i więzi z ojczystym krajem. Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej w Bratkówce zawsze było objęte szczególną troską przez wychowawców i nauczycieli. Każdy rok szkolny zaczyna się i kończy uroczystą akademią. Uczniowie śpiewają hymn państwowy, pierwszoklasiści ślubują na Sztandar Szkoły. Corocznie szkoła organizuje uroczystość środowiskową z okazji Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Postawy patriotyczne w szkole kształtowane są nie tylko podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych i uroczystych apeli, ale też poprzez dbanie o miejsca pamięci narodowej, współpracę z organizacjami oraz udział w ogólnopolskich projektach i programach patriotycznych.
Listopad to miesiąc szczególny, czas pamięci o zmarłych, poległych za wolność naszego kraju i czas świętowania Odzyskania Niepodległości. W pierwszych dniach listopada, jak co roku, uczniowie naszej szkoły odwiedzili miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości. Złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły bł. Stanisława Starowieyskiego, uczcili modlitwą i minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców Bratkówki oraz zamordowanego nad Wisłokiem ppor. AK Mariana Szubę – Patrona miejscowej jednostki OSP.
19 listopada w szkole odbyła się uroczystość środowiskowa poświęcona 92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali piękną część artystyczną, w której przypomnieli, trudną i okupioną wieloma ofiarami, drogę Polaków do Wolności. Zaznaczyli, że ceną za niepodległość była śmierć , ale i też ogromna tęsknota za najbliższymi. Przetrwać te trudne, samotne dni pomagały pieśni legionowe, które podtrzymywały w żołnierzach odwagę i wolę walki o słuszną sprawę. Nastrój akademii podkreślony został przez odpowiednio dobrane stroje i rekwizyty. Uczniowie samodzielnie wykonali chorągiewki i kotyliony w narodowych barwach. Atmosferę tamtych lat znakomicie zilustrowała piękna prezentacja multimedialna ilustrowana pamiątkowymi fotografiami.
Kolejnym zadaniem, którego podjęła się szkoła na drodze kształtowania postaw patriotycznych uczniów, było przystąpienie w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „… Katyń … ocalić od zapomnienia”. Przystępując do tego projektu szkoła musi podjąć szereg działań, które w efekcie będą kształtować poczucie przynależności do narodu i państwa, ale też uświadomią uczniom trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Jednym z naszych zadań, które już zostało zrealizowane to wybór bohatera poległego w Katyniu. Jest nim Franciszek Szafran, sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie, urodzony w Odrzykoniu, rozstrzelany w Katyniu 1940 r. Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo Zbrodni Katyńskiej, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych naszych uczniów.
W realizacji wychowania patriotycznego współuczestniczą rodzice, którzy wspomagają szkołę nie tylko w planowaniu zadań, ale też ich realizacji. Rodzice nie tylko pomagają przy organizowaniu uroczystości środowiskowych, ale też angażują się w te działania emocjonalnie i wspierają szkołę, kultywując wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu.


Dzień Patrona - uroczysta msza św. w Szkole Podstawowej w Bratkówce
- 19.10.2010 r.

msza św. w Szkole Podstawowej w Bratkówce

Starowieyski

Dzień Patrona bł. Stanisława Starowieyskiego>

Do jednych z najważniejszych tradycji kultywowanych przez społeczność Szkoły Podstawowej w Bratkówce należy Dzień Patrona – bł. Stanisława Starowieyskiego. Corocznie w październiku w szkole organizowana jest uroczystość poświęcona Patronowi. W bieżącym roku szkolnym miała ona miejsce 19 października, a przyświecało jaj hasło: „ Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę…”.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z-ca wójta gminy Wojaszówka- p. Grzegorz Makara, ksiądz rezydent parafii Ustrobna – Stanisław Wolak, dyr. Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół - p. Aleksander Daszykowski, przewodnicząca Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich - p. Helena Słowik, przewodnicząca KGW w Bratkówce - p. Barbara Niemiec, sołtys wsi – p. Józef Matłosz, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Irena Bieryło, emerytowani nauczyciele oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., która odprawiona została przez księdza proboszcza z Ustrobnej Artura Progorowicza w wyjątkowych okolicznościach – na sali gimnastycznej szkoły. Msza św. celebrowana w tych niecodziennych okolicznościach, w pomieszczeniach, gdzie swoje dzieciństwo spędził bł. Stanisław Starowieyski nabrała wyjątkowego charakteru i wzbudziła w uczestnikach wiele wzruszeń. W następnej kolejności głos zabrała dyr. szkoły p. Jolanta Mikus, która w swoim wystąpieniu przypomniała najważniejsze fakty z życia Patrona i jego drogę do świętości. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Złożyły się na nią: historia życia bł. Stanisława Starowieyskiego oraz wiersze i piosenki o charakterze refleksyjnym. Wśród widzów szczególne wrażenie zrobiła przepięknie wykonana pieśń „Qvo vadis, Domine…”, w tle której uczniowie dokonali symbolicznej sceny zapalenia znicza pod portretem Patrona Szkoły. Występ uczniów nagrodzony został gromkimi brawami. Uroczysty apel był również okazją do wręczenia nagród dla uczestników zorganizowanego w szkole konkursu na najpiękniejszy różaniec. Nagrodzone prace można było podziwiać na ściennej ekspozycji.
Uroczystość zakończyła dyr. szkoły p. Jolanta Mikus dziękując wszystkim uczestnikom za udział w tym wielkim Święcie Szkoły. Szczególne podziękowania skierowała również dla Rady Rodziców, która z wielkim zaangażowaniem włączyła się w organizację Dnia Patrona.


„Tanecznym krokiem przez świat” – pokaz efektów projektu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia źródłem do wiedzy.”

W dniu 11 czerwca 2010r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbył się pokaz efektów projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia źródłem do wiedzy.” Był to już jego drugi etap, realizowany w naszej szkole przez pierwszoklasistów. Gościem pokazu była dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Alicja Zych. Ponadto zaproszono rodziców, którzy przybyli zobaczyć występy swoich dzieci.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Jolanta Mikus krótkim przemówieniem, w którym podkreśliła jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń, mających ogromne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.
Motywem przewodnim pokazu były podróże dookoła świata. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, które rozwijali podczas realizacji projektu. Pochwalili się doskonałymi umiejętnościami recytatorskimi, teatralnymi, muzycznymi, tanecznymi oraz ruchowymi. Pierwszoklasiści zaprezentowali podróż przez wybrane kraje świata, różnorodnymi środkami transportu, a także ukazali charakterystyczne cechy danego kraju. Występ wzbogacała także prezentacja multimedialna. Oprócz tego atrakcyjność pokazu podkreślała ciekawa dekoracja, przygotowana przez uczniów oraz malownicze stroje. Wszystkim bardzo podobały się występy uczniów, o czym mogły świadczyć długie oklaski.
Na zakończenie wychowawczyni pierwszoklasistów- p. Małgorzata Zajchowska wręczyła każdemu uczniowi dyplom za udział w projekcie oraz symboliczną Palcynkę – Myszkę. Podziękowania za współpracę w projekcie otrzymali także rodzice uczniów.


"Tobie Mamo ..."
- 26.06.2010 r.

W dniu 26 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Mikus krótkim przemówieniem, w którym podkreśliła wielką rolę matek w wychowaniu dzieci i złożyła wszystkim zebranym Mamom najlepsze życzenia. Gościem specjalnym w tym dniu była dyrektor GOKiR pani Lucyna Pelczarska. Za całokształt współpracy ze szkołą i duży wkład w rozwój artystyczny uczniów oraz ufundowanie strojów dla zespołu „Bratki” pani dyrektor Jolanta Mikus oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Alicja Zych wręczyły Jej podziękowanie z życzeniami dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Następnie uczniowie klas I- VI zaprezentowali część artystyczną, na którą składały się: inscenizacja bajki „Zamieszanie w krainie czarów”, wiersze, piosenki, skoczny krakowiak oraz współczesny taniec przygotowany w ramach współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności „Projektor- wolontariat studencki”. Dzieci włożyły wiele wysiłku i zaangażowania w przygotowanie programu. Atrakcyjność występu dzieci podkreśliły barwne stroje oraz scenografia. Na zakończenie uczniowie wręczyli swoim Mamom własnoręcznie wykonane upominki i zaprosili na słodki poczęstunek.
Uroczystość wprawiła Mamy w dobry nastrój, a na niektórych twarzach dało się zauważyć nawet łzy wzruszenia.


Spotkanie z Księdzem Biskupem Edwardem Białogłowskim

W dniu 10 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyło się spotkanie z ks. Biskupem Diecezji Rzeszowskiej Edwardem Białogłowskim. Na uroczystość przybyli również dziekan Dekanatu Frysztackiego ks. Bogusław Bogaczewicz oraz proboszcz parafii Ustrobna – ks. Stanisław Wolak. Uroczystość rozpoczęła pani dyr. szkoły Jolanta Mikus serdecznie witając przybyłych gości. Następnie wystąpili uczniowie szkoły, prezentując bogatą część artystyczną poświęconą Patronowi Szkoły – bł. Stanisławowi Starowieyskiemu. Młodzi artyści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili najważniejsze wydarzenia z życia Patrona, kładąc szczególny akcent na te cechy osobowe Stanisława Starowieyskiego, które są godne naśladowania i mogą pełnić rolę drogowskazu w krętych ścieżkach współczesnego świata. Część artystyczna uatrakcyjniona została bogatą prezentacją multimedialną, na którą złożyły się zdjęcia Patrona oraz miejsc związanych z jego życiem i działalnością. Występ uczniów zakończyli najmłodsi uczniowie szkoły barwnym korowodem w żywym rytmie krakowiaka. W dalszej kolejności głos zabrał ks. Biskup Edward Białogłowski, dziękując za miłe przyjęcie i przygotowanie części artystycznej. W swoim przemówieniu nawiązał do 20.rocznicy wprowadzenia katechezy do szkół, podkreślając rolę kościoła i religii w wychowaniu młodego pokolenia. Zachęcił też całą szkolną społeczność do tego, aby wartości i ideały, którymi żył i za które umarł bł. Stanisław Starowieyski tętniły w ich pracy i trudach życia codziennego. Po części oficjalnej gości zaproszono do sali klasy V, gdzie zorganizowano wystawkę poświęconą 70.rocznicy Zbrodni Katyńskiej i tragedii w Smoleńsku. Na wystawkę złożyły się książki, albumy, fotografie, czasopisma oraz biografia i ostatnie, niewygłoszone przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prezentowane materiały wzbudziły duże zainteresowanie oglądających. Na zakończenie wizyty ks. Biskup dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Szkoły i udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa.

program muzyczny

montaż słowno-muzyczny

spotkanie z ks. Biskup Diecezji Rzeszowskiej Edwardem Białogłowskim

ks. Biskup Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski
web projekt:• Bratkówka 2007